Naše hodnoty a postoj ve věci kláštera

Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka se ve svém jednání řídí Řeholí III. řádu sv. Františka z Assisi. Protože jsme dotazovány, proč se hlásíme ke sv. Františku a zároveň „požadujeme navrácení kláštera“,  pokusíme se vše zde lépe vysvětlit.

Životní pravidlo bratří a sester Třetího řeholního řádu svatého Františka je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, v chudobě a v čistotě . Ti, kdo podle příkladu svatého Františka následují Ježíše Krista , mají povinnost konat víc a větší skutky zachováváním přikázání a rad našeho Pána Ježíše Krista, a mají zapírat sebe samy, jak to každý slíbil Bohu.“ (Ř 1,1)  Základem naší spirituality je všechno opustit pro Krista, opravdová snaha vydat se v lásce tomu, který se zcela vydal za nás.  Velkým darem, který byl dán naší kongregaci, je pak smír za hříchy naše i druhých. Všechny své modlitby, práci, oběti, radosti a utrpení se se snažíme konat svědomitě, ochotně a trpělivě v horlivé lásce ve službě Církvi a bližním. V pokání se snažíme  odčinit všechny nevěrnosti, omyly, nedůslednosti či zpozdilosti (srov. TMA 33, více zde)

Moravská Třebová je místem, kde naše Kongregace před 170 lety vznikla. Sestry zakladatelky svou prací dlouhá léta nezištně sloužily občanům města a svým úsilím nechaly vybudovat a přeměnit celý areál kláštera. Přestože v roce 1950 Kongregace o všechny nemovitosti přišla zásahem komunistické moci,  sestry zde byly ponechány jako zaměstnankyně v domově pro seniory s civilním ředitelem. Kongregace tak v rámci možností odhodlaně dále pečovala o klienty domova, a to až do roku 1984. Dokud to bylo možné, sestry zde svým životem šířily poselství evangelia a tato snaha i jejich odkaz nám velmi leží na srdci.

Sestry slibují poslušnost papeži a katolické církvi a v místech, kde působí, se řídí občanským právem dané země. Věříme, že právo by mělo platit pro všechny, proto jsme se rozhodly nechat na posouzení soudu, zda byl převod kláštera proveden v souladu s platnými zákony. Nepředbíháme jeho rozhodnutí.

Všechen majetek, který Kongregace vlastní, slouží celému společenství a jejím prostřednictvím druhým lidem. Slibujeme chudobu, snažíme se proto žádat jen tolik, aby byl zajištěn život Kongregace, a naše úsilí o osud bývalého kláštera je vedeno zájmem duchovním a odkazem našich zakladatelek. Snažíme se jednat v čistotě a otevřenosti, i proto jsme všechny dokumenty z proběhlých jednání zveřejnily zde na webu a deklarujeme ochotu k jednáním.

V duchu smíření považujeme za společný cíl prosperující domov pro seniory a obnovení historické spolupráce s Městem. S důvěrou se modlíme k Pánu a vyprošujeme si světlo Ducha svatého pro další kroky, aby mohlo dojít k zahlazení křivd, nespravedlnosti a nedorozumění.