Historie

Chronologické poznámky o vývoji kláštera v Moravské Třebové:

 • Rok 1843: Počátky kongregace vzešly z touhy několika mladých ctitelek sv. Františka zasvětit se Bohu ve službě potřebným. Pod vedením místních františkánů začaly společně žít z práce svých rukou v domku č. 309 v Klášterní ulici v Moravské Třebové.
 • 7. září 1846 obdržely dovolení moravskoslezského gubernia k založení školy ženských ručních prací a k soukromému vyučování školních předmětů. Malý domek brzy nevyhovoval rozvíjející se činnosti, takže byl s pomocí dobrodinců na jeho místě v r. 1848 postaven nový, větší.
 • Roku 1858 sestry přikoupily dům č. 308 a pak postupně klášter rozšiřovaly o okolní pozemky. Zvláště dobrou pověst měla obchodní škola, jejíž abiturientky byly vyhledávané kancelářské síly.
 • Roku 1876 bylo zároveň se stavbou kaple počato s budování nádvorního traktu, což bylo skončeno roku 1901.
 • Roku 1877 byla otevřená se státním povolením dětská zahrádka (mateřská škola) a schválená též dětská opatrovna, která zde byla už od roku 1865. Rovněž zřízen denní útulek pro školou povinné děti.
 • Roku 1892 byl přikoupen dům č. 306/07 a adaptován.

historie klášterahistorie klášterahistorie03historie09

 • Roku 1908 byla vybudována velká školní budova, odpovídající vzrůstajícímu počtu externích a interních žaček.
 • Roku 1909 byl otevřen pokračovací kurs pro dívky jiných národností. Pracovna, otevřená téhož roku, přeměněna byla roku 1923 v dvojtřídní školu pro ženská povolání, takzvanou školu rodinnou. Při ní doplňovací učebna pro šití prádla a šatů s právem veřejnosti. Absolventky obdržely tovaryšský list.
 • Roku 1910 byla zřízena škola vaření.
 • Roku 1916 dostala nově založená dvoutřídní obchodní škola právo veřejnosti.
 • Roku 1928 byl přikoupen dům č. 311 a roku 1931 adaptován.
 • Roku 1937 byla důkladně obnovena kaple. Zem kolem kaple byla vysušena drenáží, vysušené zdi byly izolovány, vnitřek nově vymalován, oltáře, varhany, křížová cesta a sakristie byly obnoveny.
 • Roku 1938 bylo přikoupeno staveniště v Orlí ulici a byla tam vybudována obytná budova a kravín. Válka znemožnila další výstavbu hospodářských budov. Sestry se věnovaly výchovné činnosti až do německé okupace. Poté se zaměstnávaly ruční prací a hospodářstvím. Školní budova a část nádvorní i přední budovy byly pronajaty.
 • 3. září 1940 odevzdala městská obec sestrám péči o městské chudé a vyklidila přední budovu pro umístění chovanců. Sestry starobinec postavily pod ochranu Matky Boží a nazvaly jej „Mariánský domov. “ Válka přinesla mnohou tíseň.

historie26 historie04 pensionat31 kaple25

 • Roku 1950 musely všechny naše sestry opustiti své kláštery, pouze zde jsme směly zůstat. Všechny naše nemovitosti i se školní budovou, ve které je umístěna městská obecná škola, byly přejaty ČKCH. Jsme tak bez majetku. Práce schopné sestry jsou zaměstnankyně, ostatní jsou chovanky Charity. Přesto důvěřujeme, všech 64 sester toho domu, v Boží Prozřetelnost.
 • V roce 1984 poslední sestry opouštějí Moravskou Třebovou a odchází do Charitního domova v Králíkách.
 • Po roce 1989 kongregace projevovala opakovaně zájem především o využívání kaple v areálu Domova důchodců Moravská Třebová. Vztahy s vedením Domova byly vždy korektní a vstřícné. Zástupci města projevovali zájem o převedení majetku areálu ze státu na město. Proběhlo několik setkání zástupců města se sestrami.